Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kunnen Gatesweb - AtepGates en haar (in) directe medewerkers niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de (video en foto) inhoud van de site.
Gatesweb - AtepGates aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.
Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Gatesweb.
Gatesweb kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen en of publicaties.
Gatesweb kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden onder uitdrukkelijk voorbehoud van externe omstandigheden zoals niet (tijdig) geleverde goederen door de importeur of fabrikant of anderszins ontstane situaties waardoor levering niet (volledig) en of tijdig kon geschieden.
Met het oog hierop wordt de gebruiker/aanvrager van de diensten van Gatesweb altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van de via deze site aangeboden producten en services.
Materiële schade als mede gevolg schade alsmede letselschade aan mens of dier ontstaan door het onoordeelkundig gebruik van door ons geleverde goederen valt niet onder de verantwoordelijkheid van Gates Benelux BV.
Bij werkzaamheden, reparaties, aanpassingen verricht door derden en/of eindgebruiker(s) vervalt elke vorm van garantie op het betreffende onderdeel/product.
De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/ of aangepast. Gatesweb behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen in zowel de inhoud van de site als de geleverde content en service met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.